Komendy do ARK Survival Evolved

Ark survival evolved komendy

Komendy ARK – Jak włączyć komendy administratora ARK

Polecenia administratora ARK oraz cheaty opisane w tym poradniku muszą zostać wprowadzone do konsoli gry, aby można było z nich skorzystać. Konsolę ARK otwieramy naciskając klawisz TAB w grze.

Większość poleceń w tym poradniku jest klasyfikowana przez grę jako „cheaty” i może być używana tylko przez graczy z uprawnieniami administratora. Poniżej opisaliśmy, które komendy są klasyfikowane jako cheaty.

Aby nadać sobie uprawnienia administratora, musisz wpisać w konsoli „enablecheats”, a następnie hasło administratora serwera. Na przykład:

enablecheats examplepassword69

Nawet posiadając uprawnienia administratora w ARK Survival Evolved, będziesz musiał poprzedzać każdą komendę „cheat” prefiksem „admincheat”. Na przykład:

admincheat god

Wymagane jest to tylko w grze wieloosobowej. Jeśli chodzi o cheaty w ARK dla jednego gracza, wystarczy wpisać odpowiednią komendę bez przedrostka „admincheat”, a będzie działać.

Zobacz też: Bind na jumpthrow

ARK Survival Evolved – komendy administratora i cheaty

Skoro potrafisz już korzystać z konsoli ARK, zajmijmy się komendami za pomocą różnych poleceń administratora ARK i cheatów, które są w niej dostępne.

Uwaga: najedź kursorem na każdą komendę, aby wyświetlić informacje o składni!

enablecheats – Włączanie poleceń administratora serwera dla bieżącego gracza (potrzebne tylko w trybie multiplayer).

ce – Uruchamia i zatrzymuje pogodę określonego typu.

gamecommand – Uruchamia komendę specyficzną dla trybu gry.

gfi – Dodaje określony przedmiot lub wzór do ekwipunku gracza.

playersonly – Włącza/wyłącza wszystkie ruchy stworzeń i crafting. Nie ma wpływu na ruch gracza.

printcolors – Wypisuje w konsoli identyfikatory wszystkich kolorów.

startnearesthorde – Tworzy orbitalny zrzut zaopatrzenia lub węzeł elementu w najbliższej lokalizacji.

listactivehordeevents – Wyświetla listę wszystkich aktywnych orbitalnych zrzutów zaopatrzenia i węzłów elementów.

scriptcommand – Uruchamia polecenie/skrypt specyficzny dla trybu gry.

slomo – Ustawia mnożnik prędkości gry (domyślnie 1).

enablespectator – Ustaw tryb gry na widza.

requestspectator – Żąda trybu widza na serwerach, na których jest hasło widza.

setshowallplayers – Pokaż/ukryj nazwy graczy w trybie widza.

disablespectator – Wyjście z trybu widza.

stopspectating – Opuszcza tryb widza, który został włączony za pomocą „enablespectator”.

toggledamagenumbers – Włącza/wyłącza zmienne liczby obrażeń.

hatchegg – Ustawia postęp inkubacji docelowego jaja na 0%.

allowplayertojoinnocheck – Dodaje podanego gracza do białej listy serwera.

banplayer – Bansuje określonego gracza.

broadcast – Rozgłasza wiadomość do wszystkich graczy na serwerze.

tribemessage – Dodaje wiadomość do Tribelogu określonego plemienia.

disallowplayertojoinnocheck – Usuwa określonego gracza z białej listy serwera.

doexit – Wyłącza serwer.

getchat – Zwraca ostatni bufor czatu.

getgamelog – Drukuje 100 wpisów na raz. Wypisuje również plik z datą w „Logs”.

gettribeidplayerlist – Drukuje listę wszystkich graczy z określonego plemienia.

tribestructureaudit – Drukuje typy i liczbę struktur określonego plemienia.

tribedinoaudit – Wypisuje typy i liczbę dinozaurów określonego plemienia.

serverchat – Wysyła wiadomość czatu do wszystkich aktualnie połączonych graczy.

serverchatto – Wysyła bezpośrednią wiadomość czatu do określonego gracza.

serverchattoplayer – Wysyła bezpośrednią wiadomość na czacie do określonego gracza.

saveworld – Wymusza zapisanie gry na serwerze.

setglobalpause – Wstrzymuje/wyłącza grę.

settimeofday – Ustawia porę dnia.

showmessageoftheday – Wyświetla wiadomość dnia.

unbanplayer – Zdejmuje zakaz z określonego gracza.

setcheatplayer – Włączenie poleceń cheatów, które mają wpływ na bieżącego gracza.

clearplayerinventory – Czyści ekwipunek określonego gracza.

getallstate – Wypisuje wszystkie jednostki określonego typu na konsolę.

giveexptotarget – Daje określoną ilość XP dla celu.

giveinfinitestatstotarget – Nadaje celowi nieskończone statystyki.

kickplayer – Wyrzuca określonego gracza z serwera.

kill – Natychmiastowo zabija docelową strukturę lub dino.

killaoe – Natychmiast zabija wszystkie cele określonego typu w podanym promieniu.

killplayer – Zabija określonego gracza.

renameplayer – Zmienia nazwę podanego gracza.

renametribe – Zmienia nazwę określonego plemienia.

takealldino – Zmienia właściciela wszystkich dinozaurów z docelowego plemienia na plemię gracza.

takeallstructure – Zmienia właściciela wszystkich budowli z plemienia docelowego na plemię gracza.

levelup – Podnosi statystyki celu dla swojej postaci.

levelupaoe – Podnosi statystyki celu dla wszystkich celów w promieniu.

leveluptarget – Podnosi statystyki celu dla celu.

teleport – Przesuwa postać gracza do przodu w kierunku, w którym jest zwrócona.

teleportplayeridtome – Teleportuje określonego gracza do aktualnego gracza.

teleportplayernametome – Teleportuje określonego gracza do bieżącego gracza.

teleporttoplayer – Teleportuje aktualnego gracza do wskazanego gracza.

teleporttoplayername – Teleportuje bieżącego gracza do określonego gracza.

teleporttoactorlocation – Teleportuje bieżącego gracza do określonego celu.

tp – Teleportuje do określonej, zdefiniowanej lokalizacji.

tpcoords – Teleportuje na określone współrzędne.

spi – Teleportuje na określone współrzędne. Umożliwia również ustawienie odchylenia i skoku.

setplayerpos – Teleportuje gracza na określone współrzędne.

movetargetto – Teleportuje cel na określone współrzędne.

teleporttoactivehorde – Teleportuje gracza do określonego wydarzenia hordy.

destroyall – Niszczy wszystkie stwory określonego typu.

destroyallenemies – Niszczy wszystkie stworzenia niebędące graczami.

destroymytarget – Niszczy docelowe stworzenie.

destroystructures – Niszczy wszystkie struktury.

destroytribedinos – Niszczy wszystkie dinozaury należące do wskazanego plemienia.

destroytribeid – Niszczy określone plemię.

destroytribeiddinos – Niszczy wszystkie dinozaury należące do określonego plemienia.

destroytribeidplayers – Niszczy wszystkich graczy w określonym plemieniu.

destroytribeidstructures – Niszczy wszystkie struktury w określonym plemieniu.

destroytribeplayers – Niszczy wszystkich graczy w wybranym plemieniu.

destroytribestructures – Niszczy wszystkie struktury w wybranym plemieniu.

destroytribestructureslessthan – Niszczy wszystkie budowle w określonym plemieniu, które mają mniej niż określoną liczbę połączeń (zatrzaśnięte budowle).

destroywilddinos – Niszczy wszystkie nieoswojone dinozaury.

forceplayertojointargettribe – Zmusza określonego gracza do dołączenia do plemienia docelowego.

forceplayertojointribe – Zmusza określonego gracza do dołączenia do określonego plemienia.

forcejointribe – Pozwala ci dołączyć do docelowego plemienia.

forcetribes – Tworzy nowe plemię i zmusza określonych graczy do dołączenia do niego.

giveallstructure – Daje aktualnemu graczowi prawo własności do docelowej struktury i wszystkich połączonych struktur.

maketribeadmin – Sprawia, że stajesz się administratorem obecnego plemienia.

maketribefounder – Czyni Cię założycielem bieżącego plemienia.

removetribeadmin – Usuwa twój status administratora dla obecnego plemienia.

taketribe – Daje ci wszystkie dinozaury i struktury określonego plemienia.

givecreativemode – Ustawia tryb gry na kreatywny.

givecreativemodetotarget – Ustawia tryb gry gracza docelowego na kreatywny.

givecreativemodetoplayer – Ustawia tryb gry określonego gracza na kreatywny.

addexperience – Dodaje określoną ilość XP.

unlockengram – Odblokowuje Tek Engram.

hideriders – Włącza/wyłącza niewidzialność jeźdźca.

changesize – Zmienia rozmiar gracza (domyślnie 1).

cleartutorials – Resetuje wszystkie samouczki.

enemyinvisible – Włączenie/wyłączenie wrogości. Po włączeniu tej opcji wszystkie stworzenia będą cię ignorować.

execsetsleeping – Usypia lub budzi aktualnego gracza.

fly – Aktywuje tryb latania.

ghost – Aktywuje tryb ducha, pozwalający przechodzić przez obiekty/teren.

givecolors – Daje określoną ilość każdego barwnika.

giveengrams – Odblokowuje wszystkie receptury rzemieślnicze dla gracza.

giveengramstekonly – Daje graczowi wszystkie engramy tek.

givetekengramsto – Daje wszystkie engramy tek wskazanemu graczowi.

giveexptoplayer – Daje wskazanemu graczowi określoną ilość XP.

giveitem – Dodaje podany przedmiot do ekwipunku gracza.

giveitemnum – Dodaje określony przedmiot do ekwipunku gracza.

giveitemtoplayer – Dodaje określony przedmiot do ekwipunku określonego gracza.

giveitemnumtoplayer – Dodaje określony przedmiot do ekwipunku określonego gracza.

giveresources – Dodaje 50 sztuk każdego zasobu do ekwipunku gracza.

giveslotitem – Dodaje określony przedmiot do określonego slotu przedmiotu.

giveslotitemnum – Dodaje określony przedmiot do określonego slotu na przedmiot.

givetome – Zmienia właściciela docelowego dino lub struktury na aktualnego gracza.

gmbuff – Wykonuje komendy „god”, „infinitestats” i „enemyinvisible” oraz zapewnia XP.

envqa – Wykonuje polecenia „gmbuff”, „givearmorset tek 0”, „stat fps” i „stat unit”.

god – Włącza nietykalność.

hidetutorial – Ukrywa określony samouczek.

hurtme – Zadaje graczowi określoną ilość obrażeń.

infinitestats – Ustawia wszystkie statystyki na maksymalne wartości do czasu powtórzenia komendy.

leavemealone – Wykonuje polecenia „god”, „infinitestats” i „enemyinvisible”.

ontoggleingamemenu – Włącza/wyłącza otwieranie menu gry po wciśnięciu ESC.

openmap – Wczytuje określoną mapę.

playercommand – Daje graczowi określony efekt wzniesienia.

setadminicon – Pokazuje/ukrywa ikonę administratora.

setfacialhairpercent – Ustawia długość włosów na twarzy.

setfacialhairstyle – Ustawia styl włosów na twarzy.

setheadhairpercent – Ustawia długość włosów na głowie.

setheadhairstyle – Ustawia styl włosów na głowie.

setgodmode – Włącza/wyłącza tryb boga.

settargetplayerbodyval – Ustawia indeks określonego regionu ciała.

settargetplayercolorval – Ustawia kolor określonego obszaru ciała.

showingamemenu – Wyświetla menu w grze.

showtutorial – Wyświetla określony samouczek.

suicide – Zabij siebie (nie działa z włączonym trybem boga).

toggleinfiniteammo – Włącza/wyłącza nieskończoną amunicję.

walk – Dezaktywuje tryb latania.

togglegun – Wyłącza/wyłącza wyświetlanie przedmiotu lub dłoni postaci, w które jest wyposażona.

refillstats – Ustawia wszystkie statystyki na maksimum (jednorazowo, w przeciwieństwie do infinitestats).

givearmorset – Daje ci kompletny zestaw zbroi określonego poziomu i jakości.

giveweaponset – Daje ci pełny zestaw broni na określonym poziomie i o określonej jakości.

giveitemset – Daje ci pełny zestaw przedmiotów z określonego poziomu.

clearmybuffs – Usuwa wszystkie aktualnie aktywne buffy z gracza.

setmytargetsleeping – Powala docelowego dino lub gracza.

maxascend – Odblokowuje wszystkie wznoszenia dla określonego gracza.

defeatboss – Odblokowuje określonego bossa dla określonego gracza.

defeatallbosses – Odblokowuje wszystkich bossów dla określonego gracza.

giveallexplorernotes – Odblokowuje wszystkie notatki odkrywcy dla gracza.

giveexplorernote – Odblokowuje określoną notatkę odkrywcy dla danego gracza.

addhexagons – Dodaje określoną liczbę sześciokątów.

destroyall – Niszczy wszystkie stworzenia określonego typu.

destroyallenemies – Niszczy wszystkie stworzenia niebędące graczami.

dotame – Oswaja docelowego stwora, jeśli to możliwe.

dumpdinostats – Przekazuje statystyki docelowego dinozaura do konsoli.

forcetame – Oswaja docelowego dinozaura.

forcetameaoe – Oswaja wszystkie dinozaury w określonym promieniu (domyślnie 2000).

raincritters – Nad graczem pojawia się mieszanka owiec i dodo.

raindinos – Nad graczem pojawia się mieszanka trójkołowców i paranaurów.

raindanger – Nad graczem pojawia się mieszanka reksów i allo.

sdf – Wysyła stworzenie określonego typu z losowym poziomem.

setbabyage – Ustawia wiek docelowego małego dino.

setimprintquality – Ustawia jakość odcisku docelowego dino.

setimprintedplayer – Zmienia odciśniętego gracza docelowego dino na określonego gracza.

transferimprints – Przenosi wszystkie dinozaury odciśnięte na starym identyfikatorze gracza do nowego identyfikatora gracza.

settargetdinocolor – Nadaje docelowemu dinozaurowi określone kolory.

spawnactor – Tworzy określoną jednostkę na losowym poziomie.

spawnactorspread – Tworzy określoną liczbę stworów na określonym obszarze.

spawndino – Tworzy określonego dino na określonym poziomie.

summon – Tworzy określoną jednostkę. Może być użyty do tworzenia znaków nawigacyjnych.

summontamed – Tworzy oswojonego siłą stwora określonego typu.

gmsummon – Tworzy stwora określonego typu i oswaja go (ale nadal wymaga siodła).

givedinoset – Tworzy zestaw dinozaurów z określonego poziomu, w pełni wyposażonych w statystyki i siodła.

spawnsetupdino – Tworzy dino ustawione według specyfikacji.

forcepoop – Zmusza wybranego dino do zrobienia kupy.

clearcryosickness – Usuwa z celu status choroby kriogenicznej.

dino reset – Resetuje wszystkie czasy odnowienia błysku dla docelowego dino.

dino infiniteblink – Nie używaj slotów na czas odnowienia mrugnięć, po prostu zawsze zezwalaj na mruganie docelowemu dinozaurowi.

dinoset cooldowns – Ustaw liczbę slotów na czas odnowienia mrugnięcia dla docelowego dinozaura.

dino donthideriderduringblink – Uniemożliwia egzekutorowi dotknięcie widoczności jeźdźca podczas mrugania dla docelowego dinozaura.

dinoset blink – Ustawia współczynnik migania (do przodu) na określony procent dla docelowego dino.

dinoset blinkback – Ustawia efekt mrugnięcia (do przodu) na określoną wartość procentową dla docelowego dino.

dino inflate – Ustawia aktualną inflację na maksymalną dla dino docelowego.

dinoset inflate – Zwiększa/zmniejsza inflację docelowego dino o określoną wartość.

dino infinitegas – Stale uzupełnia inflację u docelowego dinozaura. Utrzymuje się na maksymalnym poziomie, dopóki polecenie nie zostanie powtórzone.

dino reset – Resetuje paliwo Mek do maksimum i poziom ciepła do zera dla docelowego dinozaura.

dino infinitefuel – Utrzymuje paliwo na poziomie 100% dla docelowego dinozaura.

dinoset fuel – Dodaje/odejmuje określoną ilość paliwa dla docelowego dinozaura.

dino noheat – Utrzymuje 0% ciepła dla docelowego dinozaura.

dino toggleupkeep – Wyłącza/włącza obsługę Mek dla docelowego dinozaura.

dinoset upkeepinterval – Ustawia częstotliwość odnawiania Mek w sekundach dla docelowego dinozaura.

dino replayintro – Sprawia, że MegaMek staje się niewidzialny, a następnie odtwarza efekt intro VFX.

dinoset blink – Ustawia efekt mrugania/intro na określony poziom dla docelowego dinozaura.

dinoset eattime – Ustawia czas w sekundach pomiędzy siadaniem, aby strawić docelowego dinozaura.

dino destroyrightnode – Odcina prawe ramię i niszczy węzeł dla docelowego dinozaura.

dino destroyleftnode – Odcina lewe ramię i niszczy węzeł dla docelowego dinozaura.

dino destroycenternode – Niszczy środkowy węzeł docelowego dinozaura.

copycoordstoclipboard – Kopiuje bieżące współrzędne i obrót do schowka (x y z yaw pitch).

debugstructures – Włącza wyświetlanie informacji o debugowaniu podczas oglądania struktur.

stat – Włącza wyświetlanie debugowania na ekranie.

showdebug – Włącza wyświetlanie debugowania na ekranie.

setgraphicsquality – Ustawia jakość grafiki klienta.

autocycle – Zapewnia graczowi nieograniczone zdrowie przez określony czas.

dorestartlevel – Restartuje mapę.

getplayeridforsteamid – Zwraca identyfikator gracza dla gracza o podanym identyfikatorze steam.

getsteamidforplayerid – Zwraca identyfikator pary dla gracza o podanym identyfikatorze gracza.

teleporttoactorlocation – Teleportuje Cię do miejsca, w którym znajduje się podany aktor.

addequipmentdurability – Dodaje wytrzymałość/wodę/energię do paska szybkiego dostępu i przedmiotów na wyposażeniu.

dcmset – Ustawia właściwość w Menedżerze Cykli Dziennych.

debugallowvrmissionteleport – Teleportuje do finałowego bossa gry Genesis: Część 1.

destroyfoliage – Niszczy wszystkie liście i automatycznie zbiera wszystkie węzły zasobów w określonym promieniu.

destroywilddinoclasses – Niszczy wszystkie dzikie dinozaury określonego typu.

dino titanmode – Zwiększa inflację x10.

findmutagendrops – Konsola wyświetla lokalizację pobliskich Bulw mutagennych.

forcegivebuff – Wymusza efekt statusu na twojej postaci lub wierzchowcu dino.

forcemutagenspawn – Powoduje, że w pobliżu pojawia się Bulwa mutagenna.

forceupdatedynamicconfig – Wymusza aktualizację konfiguracji dynamicznej.

getegg – Wyrzuca zapłodnione jajo z namierzonego dino.

infiniteweight – Usuwa ograniczenia wagowe z ekwipunku gracza.

listmybuffs – Wyświetla w konsoli listę wszystkich buff ID.

open – Dołącza do określonego serwera.

previewmode – Zmienia wygląd grafiki gry.

r.shadowquality – Ustawia jakość wyglądu cieni.

removeallworldbuffs – Usuwa wszystkie ulepszenia mapy (tylko w Genesis: Część 2).

setday – Ustawia aktualny numer dnia.

setdifficultyvalue – Ustawia maksymalny poziom tarła dzikich dino.

setstatontarget – Ustawia wartość określonej statystyki.

spawnexactdino – Tworzy dino o podanej charakterystyce. (Ostrzeżenie: może spowodować awarię gry!)

Kacper

Redaktor, prywatnie gracz League of Legends, Counter Strike i innych popularnych gier.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ogólne

W głowie się nie mieści 2: Wszystko co warto wiedzieć o filmie

Po ogromnym sukcesie filmu W głowie się nie mieści z 2015 roku Pixar i Disney powracają z kontynuacją opowieści o Riley, głównej bohaterce, która tym razem przechodzi burzliwy okres dojrzewania. Druga część filmu miała premierę 12 czerwca 2024 roku, a w Polsce można ją oglądać od 14 czerwca. Nowe trudności dla Rileya W głowie się […]

Czytaj więcej
Ogólne

Szycie garniturów na miarę – elegancja, komfort i styl w każdym wieku

Wybór idealnego garnituru dla seniora to decyzja, która wymaga uwagi na detale i zrozumienia unikalnych potrzeb dojrzałej sylwetki. Niezależnie od tego, czy poszukujesz elegancji i klasyki w postaci szarego garnituru, czy też pragniesz wyróżnić się ekstrawaganckim fioletowym modelem, kluczowe jest znalezienie stroju, który łączy w sobie komfort noszenia z bezbłędnym stylem. Garnitur na miarę, dostosowany […]

Czytaj więcej
Ogólne

Piękne chodniki balkonowe – modne dywany na taras

Ostatnio coraz więcej osób odkrywa, jak dużą różnicę w aranżacji przestrzeni zewnętrznej może zrobić odpowiednio dobrany dywan. Niezależnie od tego, czy dysponujesz przestronnym tarasem, czy kameralnym balkonem, możesz łatwo przekształcić go w przytulną oazę odpoczynku. W naszym sklepie www.Dywany-Chodniki.com znajdziesz szeroką gamę dywanów tarasowych, które nie tylko są modne, ale również funkcjonalne. Transformacja przestrzeni zewnętrznych […]

Czytaj więcej